Witamy na stronach DPS w Starogardzie Gdańskim

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański .

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: iod.mc@uslugirodo.eu adres pocztowy: Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański lub prosimy o kontakt telefoniczny: 519-375-959

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

Realizacji statutowych zadań Domu Pomocy Społecznej zatrudnienia i realizacji obowiązku pracy,

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, oraz by móc przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Domu Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański , w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Od 25.05.2018r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Dom Pomocy Społecznej Aleja Wojska Polskiego 12B; 83-200 Starogard Gdański ; zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

Dom Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim Al. Wojska Polskiego 12b jest jednostką budżetową, organizacyjną powiatu starogardzkiego, zapewniającą całodobową opiekę 45 osobom dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie.
[Rozmiar: 20511 bajtów] Placówka powstała w zaadoptowanym obiekcie żłobka „Stokrotka” i została oddana do użytku 8 lutego 1993 roku. Większość mieszkańców została przeniesiona z Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie.


Mieszkańcy zajmują pokoje 1-, 2-, 3- osobowe. Pokoje urządzone są na styl domowy. Placówka pozbawiona jest barier architektonicznych, dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Za Domem znajduje się piękny ogród, w którym latem odbywają się zajęcia terapeutyczne, grille i różnego rodzaju gry i zabawy organizowane dla mieszkańców. Życie w Domu normowane jest zasadami wypracowanymi wspólnie z mieszkańcami, które znajdują odzwierciedlenie w rozkładzie dnia adekwatnym do harmonogramu pracy personelu.

[Rozmiar: 19480 bajtów] [Rozmiar: 14553 bajtów] [Rozmiar: 20233 bajtów]

Naszym mieszkańcom umożliwiamy realizowanie swoich potrzeb religijnych poprzez uczestnictwo we mszy świętej i nabożeństwach odwiedzając kościół, działanie na rzecz środowiska lokalnego, realizowanie potrzeb kulturalnych poprzez czytanie prasy, książek, uczestniczenie w imprezach, wycieczkach, wykonywanie prac o charakterze terapeutycznym.